วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยม ชุด 1

แบบฝึกหัด เรื่องการคูณทศนิยม
1. จงหาผลคูณ
1) 0.1×0.01 2) (0.8)×(-0.1)
3) (-1.5)×(-0.2) 4) (-5.4)×100
5) 0×(-10.9) 6) (-1.2)×0
7) 1×(-10.9) 8) (-1)×(-17.5)
9) (-11.1)×(-0.001) 10) 1×0.01×(-0.01)

2. จงหาผลคูณ
1) (-0.35)×(-1.3) 2) (-0.002)×79.5
3) 101.2×(-1.5) 4) (-0.05)×9.5
5) (-0.02)×0×(-0.02) 6) (-1.02)×100×(-1)
7) (-18.05)×(-0.1)×1000 8) (5.7×8.2) + (5.7×1.8)
9) [(-4.5)×0.7] + (4.5×0.7) 10) [5.1×(-2.0)] + [3.2×(-2.0)]

3. จงหาผลลัพธ์
1) 5.37×0.01×100 2) 0.01×0.2×250×400
3) 29.992×25 4) 999.9× (-0.7)

การคูณทศนิยม

การคูณทศนิยม
          ตัวอย่างที่ 1                1.2 x 0.24                                           ตัวอย่างที่ 2               23.5 x 0.3
                          จะเห็นว่า   1.2  เป็นทศนิีัยม 1 ตำแหน่ง                          จะเห็นว่า  23.5  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
                                        0.24 เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง                         0.3  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
              ดังนั้น                                                                                             ดังนั้น
                                      1.2x 0.24  จะตอบเป็นทศนิยม  3 ตำแหน่ง          23.5 x 0.3 จะตอบเป็นทศนิัียม 2 ตำแหน่ง

            วิธีทำ   (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)                                                                   วิธีทำ   (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

                                  12                                                                                                          235
                                        x                                                                                                             x
                                  24                                                                                                             3
                                  48                                                                                                         675
                                24                                                                                    ดังนั้น     23.5 x 0.3 =  6.75
                                288
     ดังนั้น  1.2 x 0.24 = 0.288
ตัวอย่างเพิ่มเติม


1.     1.2 x 0.24          
จะเห็นว่า   1.2  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
จะเห็นว่า   0.24  เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ดังนั้น 1.2 x 0.24 ตอบเป็นทศนิยม  3 ตำแหน่ง
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)
                             12
                                 x
                            24
                            48
                         24
                         288ตอบ  ดังนั้น  1.2 x 0.24 = 0.288
2.    23.5 x 0.3
จะเห็นว่า   23.5 เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
จะเห็นว่า   0.3   เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ดังนั้น 23.5 x 0.3  ตอบเป็นทศนิยม  2 ตำแหน่ง
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)
3.  1.05 x 2.3
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

4.    64.5 x 0.3
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)


5.      0.36 x 1.2
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

6.     6.25 x  0.15
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม) 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบ การบวก การลบ ทศนิยม ชุด 1

ข้อที่ 1)
0.61 + 0.99
เท่ากับข้อใด
   2.0
   1.8
   1.7
   1.6

ข้อที่ 2)
20.29 - 16.36
เท่ากับข้อใด
   3.93
   3.33
   3.09
   3.39

ข้อที่ 3)
ข้อใดแสดงสมบัติการสลับที่ของการบวก
   17.9 + 22.61 = 30.25 + 9.96
   10.4 + 16.53 = 26.93
   1.72 + 10.05 = 1.00 + 10.77
   25.17 + 6.18 = 6.18 + 25.17

ข้อที่ 4)
0.2 + (14.43 + 1.08)
เท่ากับข้อใด
   15.81
   15.71
   15.61
   15.51

ข้อที่ 5)
ข้อใดแสดงสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
   0.6 + (0.7 + 0.4) = 0.6 + (0.4 + 0.7)
   1.3+ (2.7+ 5.8) = (1.3 + 2.7) +5.8
   (3.6 + 0.4) + 8.9 = (0.4 + 3.6) + 8.9
   (2.5+ 1.5) + 0.12 = 0.12 + (2.5 + 1.5)

ข้อที่ 6)
43.7 - 3.55
เท่ากับข้อใด
   47.25
   42.75
   41.25
   40.15

ข้อที่ 7)
ปลาทู 3 เข่ง หนัก 1.7 กิโลกรัม ปลากระพงแดงหนัก 2.3 กิโลกรัม ปลาทั้งสองชนิดหนักรวมกันกี่กิโลกรัม
   3.73 กิโลกรัม
   3.37 กิโลกรัม
   4.0 กิโลกรัม
   4.03 กิโลกรัม

ข้อที่ 8)
ลวดเส้นหนึ่งยาว 5.1 เมตร ใช้ทำราวตากผ้าไป 2.98 เมตร จะเหลือลวดยาวกี่เมตร
   2.12 เมตร
   2.49
เมตร
   2.88 เมตร
   2.93 เมตร

ข้อที่ 9)
สุพจน์มีเงิน 315.25 บาท สุภามีเงินน้อยกว่าสุพจน์ 53.75 บาท ทั้งสองคนมีเงินรวม
   261.50
บาท
   576.75
บาท
   600.00
บาท
   665.25
บาท

ข้อที่ 10)
ผ้าม้วนหนึ่งยาว 15.50 เมตร ใช้ตัดเสื้อไปเหลือผ้า 3.99 เมตร ตัดเสื้อไปทั้งหมดกี่เมตร
   10.15 เมตร
   10.55 เมตร
   11.11 เมตร
   11.51 เมตร